Filip - Carte visite VVG

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 INTRODUCTION


 

 

 

 

 

 

Maison Denis - 2014-07-04 - P7046245

 

 

W O R K S 

I N  P R O C E S S

 

Pour une mise à jour régulière des travaux de rénovation de la "Maison Denis", consultez les photos dans l'album "Wasmes - Maison Van Gogh : Up-date Travaux / Works / Werken"

 

For a frequent up-date of the evolution of the renovation works of the "Maison Denis", please view album "Wasmes - Maison Van Gogh : Up-date Travaux / Works / Werken"

 

Voor een regelmatige up-date van de renovatiewerken aan het "Maison Denis", kunt u het foto-album ""Wasmes - Maison Van Gogh : Up-date Travaux / Works / Werken" bekijken.

 

 

 

 

 

 

Maison Denis 2011

Petit-Wasmes

 

Petit_Wasmes___Maison_Denis_1

 

 

"Have rented a small house where I’d really like to live entirely on my own, but which now serves only as a workplace or study, because Pa thinks it better that I board with Denis, and I do too. I have prints on the wall there and all sorts of things."

 

Address :

Vincent van Gogh

c/o Jean-Baptiste Denis

rue du Petit-Wasmes

Wasmes (Borinage, Hainaut)

 

Your loving brother

Vincent

(Wasmes, 1879)

 

 

 

Petit_Wasmes___MaisonDenis_arri_re

 

 

 

Renovation works are due to start in March 2014.

Des travaux de rénovation débuteront en mars 2014.

Herstellingswerken zullen aanvangen in maart 2014

 

With thanks to the/ avec les remerciements à / met dank aan

Fondation "Mons 2015" 

http://www.mons2015.eu 

Mons 2015 logo

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Marcasse 2007

Petit-Wasmes

 

 

 

"I went on a very interesting excursion not long ago; the fact is, I spent 6 hours in a mine.

In one of the oldest and most dangerous mines in the area no less, called Marcasse.

Going down in a mine is an unpleasant business, in a kind of basket or cage like a bucket in a well, but then a well 500-700 metres deep, so that down there, looking upward, the daylight appears to be about as big as a star in the sky."

Your loving brother

Vincent

(Wasmes, 1879)

 

Marcasse - vue du terril

 "Marcasse" coal mine seen from the slag heap / Charbonnage de "Marcasse" vu du terril / "Marcasse" mijn vanop de steenberg

 

 

 

 


 Voor Nederlands, zie verder

 

Pour le français, voir plus bas.

 

 

 

Discover

 

Vincent Van Gogh's

 

heritage

 

in the Borinage !!!

 

 

 

 

 

 

Dear Visitor,

I assume there is no need to introduce the person of Vincent Van Gogh to you.  But did you know he spent almost 2 years of his life in the Belgian industrial region called Borinage (Dec. 1878 – Oct. 1880) ?  At first, he worked for 6 months as a preacher for the protestant community at Petit-Wasmes, giving comfort and assistance to the mineworkers and their families, and reading Bible texts to them.   After his rejection from the protestant church in June 1879, he came back to Cuesmes where he changed his mystic mission for an artistic one, before leaving for Holland and later on to France.

Nowadays, several facts and places of the Borinage remind of Vincent’s stay at the end of the 19th century.  Unfortunately, some of them are in a dramatic state and would need renovation works without delay.   The above pictures show the “Maison Denis” at Petit-Wasmes, where Vincent sojourned for about 6 months, as it is today.   If no action is undertaken shortly, the house is likely to collapse.

Taking into account that the nearby town of Mons will be European Cultural Capital in 2015, I set up a small exhibition in November 2010, in order to draw the attention of a large public and especially of the local authorities. It would indeed be great if this major cultural event could be the trigger for the saveguard of the house.  Let's hope it does !

The aim of my blog is to spread to as many people as possible the information about the horrible state of the “Maison Denis”.  I will keep it up to date regularly, and hope I can soon announce the rescue of this little “historic” house.  

The texts are in French, and based on the letters written by Vincent in the Borinage to his brother Theo.  You can find the original texts of these letters in Dutch or French, with the English translation and additional notes on the website : http://www.vangoghletters.org.  Letters 149 to 152 were written in Wasmes (in Spring 1879), whereas numbers 153 to 158 were written in Cuesmes (between August 1879 and October 1880).

Texts are completed by old post cards and photographs in an attempt to give an approximate idea of the different locations, as Vincent may have seen them during his stay.  Do not hesitate to leave a comment or a reaction on this blog, or to transfer the info to your friends.  All support can help !

Finally, I would like to pay tribute to Mr. Jean Betieaux from Tertre.  This companion gave me a lot of support with the preparation of my exhibition : he provided me with rare documents and pictures, and put plenty of energy in proofreading the documents. His enthusiasm and emotion encouraged me to give the best of myself.  He was kind of my spiritual father in this adventure. Sadly, Mr. Bertieaux passed away on Wednesday, May 18th, 2011 at the age of 83 years. May his soul  rest in peace.

You can read some poems written by his spouse, Jacqueline Sentier, futher on this blog.

Yours faithfully,

 

Filip Depuydt, May 25th, 2011

 

 


 Pour le français, voir plus bas.

 

 

 

Ontdek het erfgoed van

 

Vincent Van Gogh

 

in de Borinage !!!

 

 

 

 

 Beste Bezoeker,

Ongetwijfeld hoef ik u de persoon van Vincent Van Gogh helemaal niet meer voor te stellen. Maar, wist u dat hij bijna 2 van zijn levensjaren heeft doorgebracht in het steenkoolmijnenbekken van de Borinage (dec. 1878 – okt. 1880) ?  Vooreerst als predikant voor de protestantse gemeenschap van Petit-Wasmes, waar hij steun gaf aan de mijnwerkersgezinnen, en hen ook voorlas uit de Bijbel.  Na zijn afwijzing door de protestantse kerk in juni 1879, keerde hij naar Cuesmes terug, waar hij zijn mystieke voor een artistieke roeping inruilde, alvorens naar Nederland en vervolgens naar Frankrijk te vertrekken.

Vandaag herinneren meerdere feiten en plaatsen in de Borinage aan Vincent’s verblijf, aan het einde van de 19de eeuw.  Jammergenoeg liggen enkele daarvan er in een bedroevende staat bij, en zijn dringend aan herstelling toe.  Bovenstaande foto’s tonen het “Maison Denis”, waar Vincent gedurende 6 maanden verbleef, zoals het er vandaag bij ligt.  Indien niet spoedig iets wordt ondernomen, dreigt het huisje in te storten.

Met in het achterhoofd houdend dat de naburige stad Mons (Bergen) in 2015 Culturele Hoofdstad van Europa wordt, heb ik in November 2010 een kleine tentoonstelling opgebouwd met de bedoeling de aandacht hieromtrent te wekken bij een breed publiek en vooral bij de plaatselijke overheden.

Hij zou inderdaad fantastisch zijn indien dit grootse culturele event het startschot zou zijn voor de redding van het huis..  Laat ons hopen dat het lukt !

De bedoeling van mijn blog is het zo wijd mogelijk versspreiden van de informatie over de gruwelijke staat van het “Maison Denis”.   Ik hou het up-to-date, en hoop binnenkort de redding van dit “historische” huisje te mogen aankondigen.

De teksten zijn in het Frans, en zijn gebaseerd op de brieven die Vincent in de Borinage schreef ter attentie van zijn broer Theo. 

U kunt de oorspronkelijke teksten van deze brieven in het Nederlands of het Frans, samen met de vertaling in het Engels en enkele bijkomnde nota’s, terugvinden op de website : http://www.vangoghletters.org.  Brieven149 t.e.m. 152 werden (tijdens het voorjaar  van 1879) te Wasmes geschreven, terwijl de nummers 153 t.e.m. 158 (tussen augustus 1879 en oktober 1880) uit Vincent’s pen vloeiden te Cuesmes.

In een poging een benaderend beeld te scheppen van de verschillende plaatsen zoals Vincent die gedurende zijn verblijf moet hebben aangetroffen, worden deze teksten aangevuld met oude postkaarten en foto’s. Aarzel niet om uw opmerkingen of reacties over dit blog te posten, of het door te sturen naar uw vrienden.

Tenslotte wil ik nog een eerbetoon uitbrengen aan Dhr. Jean Bertieaux uit Tertre. Deze reisgezel heeft mij enorm geholpen bij de voorbereidingen van de tentoonstellin :. hij bezorgde mij zeldzame documenten en foto’s, en heeft heel wat energie gestoken in het nalezen van de documenten. Zijn enthousiasme en ontroering hebben mij aangemoedigd om het beste van mijzelf te geven.. In zekere zin was hij mijn geestelijke vader in dit avontuur.  Jammergenoeg heeft Dhr. Bertieaux ons op woensdag 18 mei 2011 op 83 jarige leeftijd verlaten. Moge zijn ziel in vrede rusten.

Verder op deze blog kunt u enkele gedichten van de hand van zijn echtgenote, Jacqueline Sentier,  lezen.

Vriendelijke groeten,

Filip Depuydt, Frameries, 25 mei 2011

 

 

 


 

 

 

 

 

Découvrez

 

le patrimoine de

 

Vincent Van Gogh

 

au Borinage !!!

 

 

 

 

 

Cher visiteur,

Il est sans doute totalement inutile de vous présenter le personnage de Vincent Van Gogh. Mais saviez-vous qu’il a passé près de deux ans de sa vie, dans le bassin houiller du Borinage (Décembre 1878 - Octobre 1880) ?  D'abord comme prêcheur dans la communauté protestante de Petit-Wasmes, où il venait en aide aux familles des mineurs et leur lisait des textes de la Bible. Après son rejet par l'Eglise protestante en Juin 1879, il est retourné à Cuesmes, où il a laissé une vocation mystique pour une vocation artistiques, avant de partir pour les Pays-Bas et puis la France.

Aujourd'hui, plusieurs faits et lieux au Borinage rappellent le séjour de Vincent à la fin du 19ème siècle.  Malheureusement, certains d'entre eux sont dans un état déplorable, et ont besoin de rénovations urgentes. Les photos ci-dessus montrent la « Maison Denis », où Vincent est resté pendant 6 mois, dans son état actuel.  Si rien n'est entrepris dans les plus brefs délais, la maison risque de s'effondrer.

Profitant du  fait que la ville voisine de Mons sera Capitale européenne de la culture en 2015, j'ai monté une petite exposition en Novembre 2010, dans le but d'éveiller l'intérêt à ce sujet auprès d’un large public et surtout auprès des autorités locales.

Ce serait effectivement fantastique, si cet événement culturel majeur pourrait être le coup de départ pour la sauvegarde de la maison.  Espérons que ça marche !

Ce blog a comme but la plus large diffusion possible des informations sur l'état atroce de la « Maison Denis ». Je la tiendrai à jour, et espère bientôt pouvoir annoncer la sauvegarde de cette maison « historique ».

Les textes, en français, sont basées sur les lettres que Vincent a écrites dans le Borinage à son frère Théo.  Vous trouverez les textes originaux de ces lettres, en néerlandais ou en français, avec la traduction en anglais et quelques notes complémentaires, sur le site internet : http://www.vangogletters.org.  Les lettres 149 à 152 ont été rédigées à Wasmes (dans la première moitié de l’année 1879), tandis que les lettres portant les numéros 153 à 158 ont été écrites à Cuesmes (entre août 1879 et octobre 1880).

Ces textes sont complétés par d'anciennes cartes postales et photos, dans une tentative de créer une image approximative des différents lieux, comme Vincent a dû les voir au cours de son séjour.  N’hésitez pas à poster vos commentaires ou suggestions sur ce blog, ou de le transmettre à vos amis.

Enfin, je voudrais rendre hommage à Monsieur Jean Bertieaux de Tertre.  Ce compagnon de route m'a énormément aidé à la préparation de l'exposition, en me  fournissant des documents et photographies rares, et en mettant beaucoup d'efforts dans la relecture des documents.  Son enthousiasme et son émotion m’ont encouragé à donner le meilleur de moi-même.  Il était, en quelque sorte, mon père spirituel dans cette aventure.   Malheureusement, Monsieur Bertieaux nous a quitté le mercredi 18 mai 2011 à l’âge de 83 ans.  Que son âme repose en paix.

Plus loin sur ce blog, vous verrez quelques poèmes écrits par son épouse, Jacqueline Sentier.

Sincères salutations,

Filip Depuydt, Frameries, le 25 mai 2011

 

 

 

 

 


HISTOIRE - HISTORY


 

 

 

 

Vincent Van Gogh –

Mineur parmi les mineurs au Borinage

 

Filip Depuydt,
novembre 2010

 

 

 

"…Il y a au sud de la Belgique, en Hainaut, dans les environs de Mons, jusqu’à la frontière française, même bien au-delà, une région appelée le Borinage où se trouve une drôle de population d’ouvriers qui travaillent dans les nombreux charbonnages. J’ai entre autres trouvé ceci à leur sujet dans un manuel de géographie :
Les Borains (habitants du Borinage, pays au Couchant de Mons) ne s’occupent que de l’extraction du charbon. C’est un spectacle imposant que celui de ces mines de houille ouvertes à 300 mètres sous terre, et où descend journellement une population ouvrière digne de nos égards et de nos sympathies. Le houilleur est un type particulier au Borinage; pour lui le jour n’existe pas, et sauf le dimanche, il ne jouit guère des rayons du soleil. Il travaille péniblement à la lueur d’une lampe dont la clarté est pâle et blafarde, dans une galerie étroite, le corps plié en deux, et parfois obligé de ramper ; il travaille pour arracher des entrailles de la terre cette substance minérale dont nous connaissons la grande utilité, il travaille enfin au milieu de mille dangers sans cesse renaissants mais le porion belge a un caractère heureux, il est habitué à ce genre de vie, et quand il se rend dans la fosse, le chapeau surmonté d’une petite lampe destinée à le guider dans les ténèbres, il se fie à son Dieu Qui voit son labeur et Qui le protège, lui, sa femme et ses enfants. Ses vêtements se composent d’un chapeau de cuir bouilli, d’une veste et d’un pantalon de toile». Le Borinage se situe donc au sud de Lessines où l’on retrouve les carrières de pierre. J’aimerais tant y aller comme évangéliste… »

(Extrait de la lettre 148 (NL) à Théo, Laken, 13-16 novembre 1878).

 

Panneau_1____Vincent_Van_Gogh_mineur___dessin_Emile_Mester

 

“M. le Président fait connaître la demande d’emploi de M. Van Gogh, fils d’un pasteur de Hollande et venu dans le Borinage dans le but d’y travailler. Il résulte de ce que disent MM. Pieterszen et Péron que ce jeune homme pieux, dévoué dur au travail, ferait un bon lecteur de la Bible et travaillerait utilement à ce titre, à Wasmes et à Warquignies. M. Péron propose de l’employer ainsi avec le sobre traitement de 600 francs. On fera un essai de 6 mois’”

(Bruxelles, Eglise protestante unie de Belgique, Bureau du Synode).

 

 

 

 


 

Introduction

 

Chers Lecteurs,

Cet ouvrage constitue l’aboutissement de mon travail personnel pour le projet          « Devoir de Mémoire en Borinage », que la commune de Frameries a organisé en novembre 2010, à l’initiative de l’échevin de la Mémoire, M. Paul Bouvier. Le but de la manifestation est de commémorer des événements ou des faits qui ont marqué l’histoire de Frameries et la région du Borinage.

Ma réponse à l’appel aux initiatives s’est concrétisée par deux activités en rapport avec le séjour de Vincent Van Gogh au Borinage entre 1878 et 1880, plus particulièrement à Petit- Wasmes , en tant qu’évangéliste pour l’Eglise Protestante. L’homme est renommé partout dans le monde pour ses peintures, mais beaucoup ignorent qu’il avait une toute autre mission
avant de devenir artiste. Comme son père, il voulait devenir pasteur. C’est dans ce but que Vincent est arrivé à Pâturages en décembre 1878, pour effectuer une période d’essai de 6 mois.

Ainsi furent mis au programme de la « Quinzaine de la mémoire » l’exposition intitulée « Vincent Van Gogh – Mineur parmi les mineurs au Borinage » à l’église protestante de Frameries, du 18 au 28 novembre 2010 et une balade à vélo « Sur les traces de Vincent Van Gogh » , qui s’est déroulée le samedi 27 novembre 2010.
Les visiteurs de l’exposition ont pu ainsi suivre le parcours de Vincent au Borinage, ponctué de quelques témoignages et hommages à ce sujet. Contrairement à ce qu’on aurait pu croire,
aucun tableau du grand peintre ne pendait aux cimaises. En effet, sa carrière artistique n’a démarré qu’après son départ du Borinage. Seule m’importait l’abondante correspondance entretenue avec son frère Théo, dont 10 missives partirent du Borinage. Elles donnent des descriptions détaillées de notre région à la fin du 19ème siècle. Elles donnent un tas d’informations sur les paysages, les habitations, la façon de vivre, le travail (même jusqu’au fond d’un charbonnage) et, … la misère de la classe ouvrière. Complétées par quelques écrits de l’Eglise Protestante belge et quelques rares témoignages, elles permettent de dresser avec précision le portrait du jeune idéaliste. Le tout, augmenté et illustré par quelques anciennes
cartes postales, photos et dessins, résulte en un délicieux plat de consistance, plein d’anecdotes et haut en couleur !
Vincent a passé à peine deux ans au Borinage, mais cette période a été très importante pour lui. S’il est arrivé chez nous avec une mission, celle de devenir pasteur, il en est reparti avec une toute autre, celle de commencer une carrière artistique. C’est en effet à Cuesmes qu’il a repris le pinceau. En quelque sorte, c’est au Borinage que la chenille s’est transformée en
papillon !

 

Panneau_1___Van_Gogh_chez_les_Gueules_Noires_Secr_tain

Panneau_1___Photo_Ghisoland_visage_mineur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant mes recherches, j’ai également pu constater un autre changement. En effet, ses échanges épistolaires avec Théo ont initialement été rédigés en néerlandais, comme c’était le cas pour les lettres de Petit-Wasmes et les premières de Cuesmes ; à partir de juin 1880, la langue de communication est devenue le français. Cela est probablement dû au fait que Théo a commencé à travailler à Paris en novembre 1879, et que l’écriture des lettres constituait une sorte d’entraînement.

L’ouvrage est constitué uniquement de textes extraits de la correspondance de Vincent, de documents de l’Eglise Protestante, et de quelques témoignages recueillis par ci, par là.

Pour terminer, il donne quelques pistes pour en savoir plus, et donne des indices pour retrouver les empreintes laissées par Vincent dans le Borinage, encore visibles actuellement.

Bonne lecture !

 

Filip Depuydt
Frameries

novembre 2010

 

 

 

 


 

Biographie

30 mars 1852 : Groot-Zundert (Brabant septentrional). Naissance au foyer du pasteur Théodore Van Gogh d’un enfant appelé Vincent. Le bébé est déclaré mort-né.

30 mars 1853 : Naissance à Groot-Zundert de Vincent Willem Van Gogh.

1er mai 1857 : naissance de son frère préféré, Théo (6 enfants vivant au foyer du pasteur). Une amitié indéfectible unira les deux frères jusqu’à la mort. Théo assurera l’aide matérielle qui permettra à Vincent de vivre de son art.

1872 : premier échange de lettres avec Théo qui fait ses études à Oisterwijk.

1873 : en récompense de ses bons services à la Galerie Goupil, fondée par son oncle à La Haye, Vincent est envoyé à la Maison Goupil à Londres. Pensionnaire chez Madame Loyer, il tombe amoureux de sa fille, Ursula, qui lui apprend en 1874 qu’elle est fiancée en secret à un marin. Profondément déçu, il rentre aux Pays-Bas.

1874 – 1876 : Vincent est employé à la Maison Goupil, tantôt à Londres, tantôt à Paris. Lors du dernier séjour à Paris, il se désintéresse de plus en plus de la vente des tableaux. Par contre, sa ferveur religieuse va croissant. Le 1er avril 1876, il renonce à son travail à la galerie.

17 avril 1876 : retour en Angleterre comme instituteur et répétiteur à Ramsgate, chez Monsieur Stokes. Il part à Isleworth chez le pasteur Jones comme aide-prédicateur.

1877 : retour à Etten (Pays-Bas) où son père exerce maintenant son pastorat. Employé à Dordrecht à la Librairie Blussé & van Braam. Il prépare l’examen d’entrée à la Faculté de Théologie d’Amsterdam.

1878 : renonçant à l’étude du latin et du grec qu’il estime inutile pour un bon apostolat, après un bref retour chez ses parents à Etten, il suit des cours de formation d’évangéliste à Laeken (Bruxelles) en vue de se consacrer à ses semblables.

26 décembre 1878 : départ pour le Borinage où Vincent séjournera chez le colporteur van der Haegen à Pâturages.

Janvier 1879 : arrivée à Wasmes comme aide-prédicateur pour 6 mois. Il loge chez les Denis. A la prédication (Salon de Bébé, rue du Bois 257) il préfère un apostolat plus direct auprès des mineurs. Il soigne les malades, les blessés, descend dans la mine, s’y dévoue lors d’un coup de grisou. Il abandonne tout superflu et devient « mineur avec les mineurs ».

Juillet 1879 : jugeant son zèle excessif, ses supérieurs évangélistes lui refusent son mandat d’aide-prédicateur. Vincent a ébauché quelques dessins de la vie du mineur.

Août 1879 : après une entrevue avec le pasteur Pietersen qui s’intéresse à l’art, il revient à Cuesmes où il continue à titre personnel à apporter son aide au pasteur Frank. Il s’installe à la maison Ducrucq et retrouve sa vocation : le dessin. « … je me remettrai au dessin et dès lors à ce qui me semble, tout a changé pour moi… », écrit-il à son frère Théo.

(Extrait de la lettre 158 (FR), Cuesmes, 24 septembre 1879).

Octobre 1880 : Vincent quitte le Borinage. « D’ici partit Vincent Van Gogh à la recherche du soleil et de soi-même » (Monument d’O. Zadkine à Wasmes).

1880 – 1885 : Vincent séjourne successivement à Bruxelles, Etten, La Haye, Nieuw Amsterdam Hoogeveen (province de Drenthe), Nuenen.

26 mars 1885 : décès de son père. Le 28 novembre, Vincent quitte définitivement la Hollande. Départ pour Anvers.

1886 – 1890 : séjours successifs à Anvers, Paris (Montmartre), Arles (Maison Jaune), Saint-Rémy de Provence (Asile Saint-Paul de Mausole),

17 avril 1889 : Théo épouse Johanna Bonger.

31 janvier 1890 : naissance d’un petit Vincent au foyer de Théo.

17 mai 1890 : arrivée de Vincent chez son frère à Paris.

21 mai 1890 : arrivée de Vincent à Auvers-sur-Oise, où le Docteur Paul Gachet l’accueille.

29 juillet 1890 : décès de Vincent des suites d’un coup de feu qu’il s’est tiré dans la poitrine deux jours plus tôt. « Mon travail à moi, j’y risque ma vie ».

25 janvier 1891 : Théo rejoint Vincent dans la mort.

1914 : transfert des restes de Théo à Auvers-sur-Oise où les deux frères reposent côte à côte pour l’éternité.

(Source : Vincent Van Gogh au Borinage, Georges Duez, p. 9-11)

La famille Van Gogh

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh

Carte

Itinéraire de Vincent Van Gogh qui, «par les ténèbres», partit vers la lumière.

(Carte extraite de Vincent Van Gogh au Borinage, Georges Duez, p.12)

 

Panneau_2_Van_Gogh_Carte_ittin_raire

 

Tout au long de son parcours, Vincent a écrit 902 lettres, dont la grande majorité étaient destinées à son frère Théo. Les lettres 149 à 152 (Petit-Wasmes) et 153 à 158 (Cuesmes) ont été rédigées au Borinage.

Retrouvez-les sur http://www.vangoghletters.org

 

Panneau_2___Van_Gogh_et_son_Fr_re___Roelandt

 

 

 


 

Oeuvres de Vincent au Borinage (1879 - 1880)

 

Van Gogh - dessin Mineur avec pelle sur épaule

 

 

Dessin_Van_Gogh___Mineurs_dans_la_neige

 

Dessin_Van_Gogh___les_scl_neuses

Van Gogh - dessin - livre Richard Miller 

 

Panneau 3 dessin de Van Gogh

 

Van Gogh - dessin Les Bêcheurs - livre Richard Miller

 

Panneau_12___Van_Gogh_Les_B_cheurs

 

 

 


 

Arrivée au Borinage (26 décembre 1878)

Le Pasteur Bonte fut l’une des premières personnes à avoir côtoyé Vincent Van Gogh à Pâturages. Voici son témoignage :
« Je me rappelle son arrivée à Pâturages ; c’était un jeune homme blond, de taille moyenne, d’agréable figure ; il était très bien mis, avait de belles manières et portait sur sa personne tous les caractères de la propreté hollandaise. Il s’exprimait correctement en français et était capable de parler assez convenablement dans les réunions religieuses du petit groupe protestant de Wasmes auquel on le destinait ».

(Source : www.lettersvangogh.org - notes)

Vincent Van Gogh habitera d’abord chez le colporteur Van der Haegen, rue de l’Eglise, 39, à Pâturages. Cette maison fut démolie lors des travaux d’élargissement de la rue.

(Extrait de Le Borinage minier raconté, André Auquier).

 

Panneau_3___P_turages_Gare_carte_ancienne_1Panneau_3___P_turages_Gare_carte_ancienne_2

 

P_turages___Gare___chariot_Terache

 

Autres photos / Andrere foto's / Other photos : http://www.golinveau.be/index.php/fr/5-anciennes-photos/gare

 

 

«…Du reste, l'habillement qu'il portait au dehors révélait ses aspirations originales; on le voyait sortir avec une vieille veste de soldat et une mauvaise casquette, et c'est dans cet accoutrement qu'il parcourait le village.
Les beaux habits avec lesquels il était arrivé ne paraissaient plus, et il n'en avait pas acquis de nouveaux…»

P_turages___Rue_de_l__glise___carte_postale

«Il se sentait tenu d'imiter les premiers chrétiens, de sacrifier tout ce dont il pouvait se passer, et il voulait être plus dépouillé que la plupart des mineurs à qui il prêchait l'évangile. J'ajoute que la propreté hollandaise avait été aussi régulièrement abandonnée; le savon était délaissé comme un luxe coupable, et notre évangéliste, s'il n'était pas couvert d'une couche de charbon, avait ordinairement la figure plus sale que celle des charbonniers. Ce détail extérieur ne le préoccupait pas ; il était absorbé par son idéal de renoncement, il montrait d'ailleurs que son attitude n'était pas du laisser-aller, mais la pratique fidèle d'idées qui gouvernaient sa conscience. »

(Extrait de la lettre du Pasteur Bonte à Louis Piérard)

(Source : Vie tragique de Vincent Van Gogh, Louis Piérard)

« Sa nourriture était du riz et du sirop mélasse pas de beurre sur son pain».

(Extrait de la lettre de Jean Denis à Louis Piérard)

(Source : Vie tragique de Vincent Van Gogh, Louis Piérard)

 

Panneau_3___Vincent_Van_Gogh_facsimile_lettre_149          P_turages___Pont_Marcourt___carte_postale

 

P_turages___Panorama_du_Terril_du_Roinge___carte_postale

 

 

P_turages___Rue_de_la_Montagne___carte_postale

 

 

 


 

Petit-Wasmes

 

Panneau_5_Carte_Souvenir_de_Petit_Wasmes

 

« En règle générale, les maisons sont petites, on devrait même dire des cabanes ; elles sont disséminées le long des chemins creux, dans les bois ou sur les versants des collines. Ca et là, on aperçoit un toit recouvert de mousse, et, le soir, les fenêtres à petits carreaux brillent d’un éclat accueillant. Les jardins et les champs sont entourés de haies de ronces comme chez nous, au Brabant, de taillis et de buissons de chênes et en Hollande, de saules étêtés ».

 

 

Panneau_5___Wasmes_panorama_carte_ancienne

 

«…Pour l’étranger, les villages ici sont de véritables labyrinthes avec leurs innombrables rues et impasses étroites avec leurs maisons ouvrières aussi bien au pied que sur le flanc et au sommet des collines. On saurait encore mieux les comparer à un village comme Scheveningen, surtout les quartiers populaires, ou bien à ces bourgs de Bretagne que nous connaissons par les tableaux ».

(Extraits de la lettre 149 (NL) à Théo, Wasmes, 26 décembre 1878)

 

Panneau_5_Marcourt

 

« Les villages ici respirent l’abandon, le silence et la mort, parce que la vie se passe sous le sol au lieu d’à la surface ; on pourrait être ici pendant des années sans pouvoir se former une idée exacte de la marche des choses, si l’on n’est pas descendu dans les mines».

Wasmes___panorama_terril_bonne_Esp_rance___carte_postale

 

Petit_Wasmes__Vue_de_Place_Saint_Pierre___carte_postale

 

« …Mais depuis, il y a eu beaucoup de cas de typhus et la fièvre virulente, e.a. de ce que l’on appelle “la sotte fièvre” qui provoque des rêves affreux, comme le cauchemar, et le délire. Ainsi, il y a de nouveau beaucoup de gens malades et alités, maigres comme un clou, faibles et misérables. Dans une des maisons, tous sont malades avec de la fièvre, et ils n’ont que très peu ou pas d’aide, de sorte que les malades veillent sur les malades. “Ici c’est les malades qui soignent les malades” disait la femme, comme le pauvre est l’ami du pauvre »…

 

Wasmes___panorama_avec_tram___source_Monique

 

« ..Il y a quelques nuits, un poulain est né ici, une belle petite bête qui se mettait bien vite sur ses pattes. Les ouvriers ici ont beaucoup de chèvres et il y a des jeunes partout dans les maisons, aussi bien que les lapins qui sont général dans les habitations des mineurs».

(Extraits de la lettre 151 (NL) à Théo, Wasmes, 1er et 16 avril 1879)

 

 

Petit__Wasmes_contrat_

Contrat d'essai pour 6 mois comme Evangéliste à Petit-Wasmes (1er février 1879)

 

Petit_Wasmes___Rampe_des_Ecoliers___carte_postale       Petit_Wasmes___Rue___Paniers___carte_postale

 

     Wasmes___Rue_du_Dragon___carte_postale

 

Wasmes___panorama_avec_terril_et_chemin_e___carte_postale

 

 

 


 

Maison de Jean-Baptiste Denis

(rue Wilson 221, Petit-Wasmes)

 

« Notre jeune homme prit son logement dans une ferme de Petit-Wasmes; cette maison était relativement belle; elle se distinguait d'une façon fort sensible de l'entourage, où l'on ne voyait alors que de petites maisons de mineurs».

« La famille qui hébergeait Vincent Van Gogh avait des habitudes simples et vivait comme les ouvriers. Mais notre évangéliste manifesta bien vite en face de son habitation, les sentiments particuliers qui le possédaient, il trouva que son logement était trop luxueux; cela choquait son humilité chrétienne, il ne pouvait supporter d'être abrité d'une façon si différente de celle des mineurs. Il quitta alors ces personnes qui l'entouraient de sympathie et il alla habiter une petite cabane. Il n'avait pas de mobilier et on racontait qu'il dormait au coin de l'âtre. »

(Extrait de la lettre du Pasteur Bonte à Louis Piérard)

(Source : La vie tragique de Van Gogh, Louis Piérard)

 

Petit_Wasmes___Rue_du_Bois___dessin_Feu_de_Saint_Pierre__

 

« J’ai loué une petite maison que je voudrais bien occuper seul mais, comme Pa trouve préférable que je loge chez Denis, elle me sert uniquement d’atelier et de cabinet de travail. J’ai accroché aux murs des gravures et toutes sortes d’objets. Mais je dois m’en aller pour visiter des gens biens portants et des malades».

(Extrait de la lettre 150 (NL) à Théo, Wasmes, 4 et 31 mars 1879)

 

 

Maison_Denis___carte_ancienne

 

 

« C'était par un beau jour de printemps quand je vis arriver notre jeune ami Vincent Van Gogh richement vêtu nos yeux ne cessèrent de le contempler. Le lendemain, il rendit des visites avec le pasteur M. Bonte. Aussitôt rangé à la classe ouvrière, notre ami tomba dans la plus grande humiliation où il ne tarda pas à se dépourvoir de tous ses vêtements. Ainsi arrivé à ne plus avoir de chemises, plus de chaussettes au pied, nous l'avons vu se fabriquer des chemises d'emballage1. Moi, j'étais trop jeune alors. Ma tendre mère lui disait : « M. Vincent, pourquoi vous dépouillez-vous ainsi de vos vêtements ? Et vous êtes d'une aussi noble famille de pasteur hollandais». Il répondait : «Je suis l'ami des pauvres, comme l'était le Seigneur Jésus ». Elle répondait : «Vous n'êtes plus dans les conditions normales».

(Extrait de la lettre de Jean Denis à Louis Piérard)

(Source : Vie tragique de Vincent Van Gogh, Louis Piérard)

(1) Avec des toiles d’emballage.

« Pendant l’orage qui avait éclaté au milieu d’une nuit noire comme l’enfer, les lueurs des éclairs illuminaient tout ce paysage l’espace d’un instant, et produisait d’étranges effets. Au premier plan, les grandes constructions de la mine Marcasse qui s’élèvent solitaires dans la  plaine, évoquaient vraiment, cette nuit-là, l’arche de Noé, telle qu’elle devait être sous la pluie battante quand un éclair déchirait les ténèbres du déluge».

(Extrait de la lettre 152 (NL) à Théo, Wasmes, 19 juin 1879)

Jean-Baptiste Denis relate :
«Par un jour de forte chaleur, un violent orage fut déchaîné sur notre région. Que fit notre ami ?Il alla se placer en plein champ pour regarder les grandes merveilles de Dieu, et ainsi revenant mouillé jusqu’aux os».

(Verzamelde brieven, 1973, vol. 1, p. 226. - Source : http://www.vangoghletters.org - notes)

 

Maison_Denis___photo_r_cente_bon__tat

 

« … c’était curieux de voir, au soir entre chien et loup, sur la neige les ouvriers qui rentraient chez eux. Ces gens sont surtout noirs quand ils sortent des sombres mines. Leurs habitations généralement sont très petites, méritant plutôt le nom de chaumières».

(extrait de la lettre 149 (NL) à Théo, 26 décembre 1879)

 

Panneau_4_Les_Enfants_de_la_Mine___mineurs_dans_la_neige

 

Sous les auspices de l’Administration Communale et en présence de Madame Elisabeth Duquesne – Van Gogh, l’une des soeurs de l’artiste, on apposa une plaque le 13 septembre 1925 sur la façade de la maison

 

Dans cette maison vécut
en 1878 et 1879
le Hollandais
VINCENT VAN GOGH
1853 – 1890
alors Evangéliste et
qui devint à la suite
un des plus grands
Peintres de son Temps

 

 

image001

 1990 : centième anniversaire de la mort de Vincent

Visite au Borinage de Johan Van Goghn, fils de Vincent Willem, et son épouse

 

 

« …Il avait de grandes feuilles de papier, et avec un morceau de bois qu’il avait pris dans le foyer, comme un fusain, il dessinait des bonhommes. Le lendemain matin , l’épouse de M. Denis froissait ces papiers-là pour allumer le feu dans la cheminée. Chaque soir, cela recommençait, chaque soir il faisait ses bonhommes…».

(Extrait de l’interview de Victorine Chalet, habitante de Petit-Wasmes)
(Source : Jean Bertieaux)

Jean Denis, l’un des descendants de la famille Denis, chez qui Vincent séjourna à Petit-Wasmes, mentionnait que Vincent a fait plusieurs dessins des membres de sa famille :

«La grand-mère occupée à traire les vaches, à préparer la soupe, à moudre le café; le grand-père attelant les chevaux etc. Chaque fois qu’il avait terminé, Van Gogh donnait son dessin ». Plus tard, quand les dessins furent retrouvés, ils ont été déchirés. Selon des témoins, les dessins que Van Gogh avait dessinés à l’époque comprenaient : « La Cage: charbonnage de Pâturages, puits n° 10 de Grisoeuil», « La famille Decrucq faisant la récolte des pommes de terre : les hommes bêchant, les femmes ramassant les pommes de terre », «Mineur devant sa chaumière», «Portrait de Madame Denis» et «Un couple de mineurs portant sur le dos un sac».

(Source : Eeckaut 1990, pp. 93-94 et ‘Annexes’, p. 50; Verzamelde brieven 1973, vol. 1, pp.
223-225.)

 

 

 

 

 


 

Le « Salon du Bébé »

(rue du Bois 257 à Petit-Wasmes)

 

Ces maisons formaient
le salon du bébé
où Vincent Van Gogh prêcha
en 1879

 

Salon du Bébé - inauguration plaque

 

« Les églises des protestants sont très petites, comme celle de la Ferme, même un rien plus grandes, mais le local où moi j’ai parlé n’est qu’une simple grande chambre, où une centaine de personnes pouvaient au besoin prendre place. J’ai assisté également à un office religieux dans une étable ou une grange, tout est donc assez simple et original».

 

Panneau_4___Maison_Denis___Salon_du_B_b__article

Inauguration de la plaque commémorative

le 22 mars 1958

 

« …A plusieurs reprises déjà, j’ai pris la parole en public, dans un local spacieux spécialement aménagé en vue de réunions religieuses. J’ai parlé également dans des réunions tenues le soir dans des maisons ouvrières. J’ai commenté entre autres la ressemblance entre le grain de l’ivraie, le figuier stérile et l’aveugle-né. A Noël, j’ai évidemment parlé de l’étable de Bethlehem et de la paix sur la terre ».

«… Le langage des mineurs n’est pas si facile à comprendre, mais ils comprennent bien le français d’usage, à condition qu’on le parle rapidement et promptement, puisque alors il concorde mieux avec leur patois qui se parle extrêmement vite. Au cours d’une réunion cette semaine, j’ai commencé le texte : Acte XVI, 9 : «Et Paul eut de nuit une vision d’un homme macédonien qui se présenta devant lui, et le pria disant : Passe en Macédonie et aide-nous». Et on m’a écouté avec attention, quand j’ai essayé de décrire l’aspect de ce Macédonien, qui avant soif de consolation de l’Evangile et de la connaissance du seul vrai Dieu. Comment nous devons nous le représenter comme un ouvrier aux traits de douleur et de souffrance et de fatigue, sans aucune apparence de beauté mais avec une âme immortelle avide d’aliment qui ne périt pas, notamment la parole de Dieu».

(Extraits de la lettre 149 (NL) à Théo, Wasmes, 26 décembre 1878)

 

Panneau_6___Petit_Wasmes_Rue_du_Bois_panra

 

« Les gens ici sont illettrés et ignorants, la plupart ne savent pas lire, pourtant ils sont intelligents et adroits à leurs besognes.»

«… Les ouvriers là-bas sont généralement des gens émaciés et pâles de fièvre, ils ont l’aspect fatigué et usé, hâlé et vieux avant l’âge, les femmes en général sont blêmes et fanées».

(Extraits de la lettre 151 (NL) à Théo, Wasmes, 1er et 16 avril 1879)

 

Salon du Bébé - phto presse - claire

Salon du Bébé - phto presse - sombre

 

 

 

 Salon du Bébé - intérieur - photo Bertieaux

 Salon du Bébé

intérieur, après les transformations

 

 

Le nom "Salon du Bébé" trouverait son origine dans un ancien jeu folklorique pendant lequel les habitants de Wasmes devaient sillonner le bois, à la recherche d'un bébé qu'on y avait caché.  Quand celui-ci avait été retrouvé, on poursuivait la soirée au salon de danse de la Rue du Bois. D'où donc le nom "Salon du Bébé".

 

 

 


 

 

Charbonnage Marcasse

« Il n’y a pas longtemps, j’ai fait une excursion fort intéressante, j’ai notamment passé 6 heures dans une mine. Et encore, dans une des mines les plus vieilles et les plus dangereuses des alentours, nommée Marcasse. Cette mine a une très mauvaise réputation par suite des nombreux accidents qui s’y produisent, soit à la descente, soit à la remonte, soit à cause de l’étouffement ou des explosions de grisou, ou l’eau souterraine, ou l’effondrement d’anciennes galeries, etc. C’est un endroit sombre, et à première vue, tout dans son voisinage a un aspect sombre et funèbre. »

 

Panneau_7_Marcasse_ancienne_carte 

 

« …Nous descendîmes jusqu’à 700 m dans les coins les plus cachés de ces enfers… A la faible lumière d’une petite lampe, un ouvrier en vêtement d’une toile grossière, sale et souillé comme un ramoneur, est occupé à enlever du charbon à coups de pioche. »

 

Marcasse___panorama

 

«… La descente dans une mine est une chose terrible, dans une espèce de panier ou de seau, on descend dans un puits, mais alors un puits de 500 à 700 m de profondeur, de sorte que regardant du fond en haut, on aperçoit le jour de la grandeur d’une étoile au ciel à peu près».

 

Panneau_7___Photo_Ghisoland_Enfant_mineur

photo : Norbert Ghisoland, Frameries

 

« …Certains ouvriers travaillent dans les maintenages, d’autres chargent le charbon dans des petits charriots qui sont transportés sur des rails comme pour un tramway, ce sont surtout les enfants qui font cela, aussi bien des garçons que des filles. On y trouve aussi une écurie là-bas, à 700 m sous terre, avec quelque 7 vieux chevaux qui transportent de plus grandes quantités vers l’accrochage, l’endroit où elles sont tirées vers le haut…».

(Extraits de lettre la 151 (NL) à Théo, Wasmes, 1er et 16 avril 1879)

 

Panneau_7_Les_Enfants_de_la_Mine___galerie_avec_enfants

Panneau_7___les_Enfants_de_la_Mine___descente_cheval

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcasse___vue_du_terril

 

 

Le charbonnage de Marcasse dépendait de la Compagnie des Charbonnages Belges qui comptait 11 puits en activité. Il a connu sa dernière catastrophe le 13 janvier 1953. Le grisou tua alors 17 hommes (3 Belges, 10 Italiens, 2 Ukrainiens et 2 Algériens), et en blessa 9 autres, tous âgés de 25 à 30 ans (voir plaque commémorative). Il fut fermé le 24 octobre 1954.

(Source : Cartes postales anciennes du Borinage, collection de Marcel Capouillez)

 

 

Panneau_7___Marcasse_cour_carte_ancienne

 

« Autour de la mine, de misérables habitations de mineurs, avec quelques arbres morts complètement enfumés… des montagnes de charbon inutilisables, etc. »

 

Marcasse___catastrophe_de_marcasse

 

«… Il y a partout à la ronde des cheminées gigantesques et d’énormes tas de charbon à l’entrée des mines, nommées charbonnages ».

(Extraits de la lettre 149 (NL) à Théo, Wasmes, 26 décembre 1878)

 

Marcasse___c_t__arri_re___carte_postale

 

 

 


 

Catastrophe de l’Agrappe

(Frameries, 17 avril 1879)

 

Panneau_8___Frameries_Charbonnage_de_l_Agrappe_Bureaux

Panneau_8___Frameries_Cour_de_l_Agrappe_carte_ancienne

 

 

 

 

 

 

 

L’Agrappe, «Sinistre Fosse», mangeuse d’hommes qui a causé tant de malheur et fait couler tant de larmes ! A ceux qui méconnaissent trop souvent le droit à la considération qui se sont acquis les mineurs borains, des fosses comme celle de la Cour de l’Agrappe, témoins irrécusables de leur abnégation, sont là pour rappeler leurs obscurs sacrifices et le lourd tribut
qu’ils ont payé à leur pénible métier.

Puits n° 2 de la Compagnie des Charbonnages Belges, dit : l’Agrappe, la Sinistre Fosse.
Coups de grisou :
 En 1758 : 8 morts
 De 1766 à 1790 : 30 coups de grisous (!) font de nombreuses victimes
 En 1847 : 7 morts
 Le 12 janvier 1864 : 15 morts
 Le 29 juillet 1874, à l’étage 180 : 9 morts
 Le 16 décembre 1875, aux étages 520 et 560 : 112 morts
 Le 14 août 1876 : 4 morts
 Le 17 avril 1879, à l’étage 620 : 121 morts
 Le 1er septembre 1892 : 28 morts
Ce puits est de loin le plus meurtrier de tout le bassin Borain. Il fut fermé en 1922.

(Source : Cartes postales anciennes du Borinage, collection de Marcel Capouillez)

 

Panneau_8___Frameries___Charbonnage_de_l_Agrappe

 

A Frameries, lors du coup de grisou de 1879, Vincent Van Gogh viendra soigner les blessés; l’académicien Louis Piérard en parle dans son ouvrage La Vie tragique de Vincent Van Gogh :

« 1879 : année tragique : une épidémie de fièvre typhoïde (la sotte fièvre) survint et puis la grande catastrophe endeuilla le pays (coup de grisou de l’Agrappe à Frameries). Vincent se dévoua sans compter pour soigner les blessés et les malades et les brûlés du grisou, au visage noir et boursouflé».

« …Est-ce que dans le temps je t’ai raconté de ce mineur gravement blessé par suite d’une explosion de grisou ? Dieu merci il est guéri maintenant, il sort déjà et commence à marcher pour reprendre la coutume, ses mains sont encore très faibles et ça durera encore tout un temps avant qu’il sache de nouveau les employer au travail, mais il est sauvé… »

(Extrait de la lettre 151 (NL) à Théo, Wasmes, 1er et 16 avril 1879)

 

Agrappe - carte ancienne - livre Richard Miller

 

« … Cette même année arriva une explosion de grisou au puits n° 1 du Charbonnage belge où plusieurs ouvriers furent brûlés. Notre ami Vincent n'eut aucun repos : jour et nuit découpant le reste de son linge, pour en fabriquer des grandes bandes avec de la cire et de l'huile d'olives, pour courir aux brûlés de la catastrophe… »

(Extrait de la lettre de Jean Denis à Louis Piérard)
(Source : Vie tragique de Vincent Van Gogh, Louis Piérard)

 

Panneau_8_Les_Enfants_de_la_Mine___coup_de_grisou

 

« Coup de grisou au puits n° 2 de la Compagnie des Charbonnages Belges ».
Le 17 avril 1879, à l’étage 620, plus de 200 mineurs sont au travail. A 7h30, un dégagement d’une violence extrême se produit. Le grisou envahit toutes les galeries et remonte jusqu’au jour par le puits d’extraction. Là, il s’enflamme au contact du foyer dans la cabine du mécanicien. Une explosion formidable dont le bruit se propage jusqu’aux villages voisins se produit et le mécanicien, projeté comme une pierre à travers le toit, s’affale sur la crête où il brûle comme une torche sous les regards horrifiés des assistants impuissants à lui porter secours. Les cordes flambent et précipitent les cages au fond du puits. Les explosions se succèdent toute la matinée s’annonçant par des grondements souterrains terrifiants.
A 15h, les premiers secours descendent. Aussi incroyable qu’inattendu, les sauveteurs ramènent 84 survivants à la surface.
Cependant le bilan est très lourd : 121 morts.

 

 

Agrappe catastrophe 1879 - dessin
 

 

Frameries - Catastrophe de l'Agrappe 1879 - dessin                     Frameries - Catastrophe Agrappe 1879 (photoc

 

 

 

Frameries - Charbonnage de l'Agrappe et rue A

Charbonnage de l'Agrappe et rue A. Defuisseaux

 

Frameries - Charbonnage de l'Agrappe - démolition 1961

 Charbonnage de l'Agrappe - démolition en 1961

 

 


 

La fin d’une vocation

 

« Mes grands-parents m’ont toujours dit que, pour eux, « Monsieur Vincent » était comme un ange. C’était un ange…»

(Extrait de l’interview avec Mme. Victorine Chalet, ancienne habitante de Petit-Wasmes)

« L’essai qui a été fait en acceptant les services d’un jeune homme Hollandais, M. Vincent Van Gogh, qui se croyait appelé à évangéliser dans le Borinage, n’a pas donné les résultats qu’on en attendait. Si aux admirables qualités qu’il déployait auprès des malades et des blessés, au dévouement et à l’esprit de sacrifice dont il a fourni maintes preuves en leur consacrant ses veilles et en se dépouillant pour eux de la meilleure partie de ses vêtements et de son linge, s’était joint le don de la parole, indispensable à quiconque est placé à la tête d’une congrégation, M. Van Gogh aurait certainement été un évangéliste accompli. Sans doute il ne serait pas raisonnable d’exiger des talents extraordinaires. Mais il est constant que l’absence de certaines qualités peut rendre l’exercice de la principale fonction de l’évangéliste tout à fait défectueux. C’était malheureusement le cas de M. Van Gogh. Aussi le temps d’essai expiré, a-t-il fallu renoncer à l’idée de le conserver plus longtemps ».

(Source : Vingt-troisième rapport du Comité synodal d’évangélisation 1879-1880. Etterbeek-
Bruxelles 1880, pp. 17-18 (Union des églises protestantes de Belgique). Extrait imprimé dans
les Verzamelde brieven 1973, vol.1, pp. 227-228.

Dans les mémoires de l’Eglise Protestante de Petit-Wasmes, le chroniqueur Antoine Denis remarquait que Van Gogh «…perdait la tête (et) devenait ... une charge».

 

 

 

 


 

Maison Ducrucq

(rue du Pavillon 3 à Cuesmes)

 

«…Je suis comme tu le sais peut-être de retour dans le Borinage, mon père me parlait de rester plutôt dans le voisinage d’Etten, j’ai dit non et je crois avoir agi ainsi pour le mieux. Involontairement je suis devenu plus ou moins dans la famille un espèce de personnage impossible et suspect, quoi qu’il en soit quelqu’un qui n’a pas la confiance, en quoi donc pourrais-je en aucune manière être utile à qui que ce soit. C’est pourquoi qu’avant tout, je suis porté à le croire, c’est avantageux et le meilleur parti à prendre et le plus raisonnable que je m’en aille et me tienne à distance convenable, que je sois comme n’étant pas. Ce qu’est la mue pour les oiseaux, le temps où ils changent de plumage, cela c’est l’adversité ou le malheur, les temps difficiles pour nous autres êtres humains. On peut y rester dans ce temps de mue, on peut aussi en sortir comme renouvelé, mais toutefois cela ne se fait pas en public, c’est guère amusant, c’est pas gai donc il s’agit de s’éclipser… »

«…Voilà maintenant que déjà depuis 5 ans peut-être, je ne le sais pas au juste, je suis plus ou moins sans place, errant çà et là. Vous dites maintenant, depuis telle et telle époque tu as baissé, tu t’es éteint, tu n’as rien fait. Cela est-il tout à fait vrai ? Il est vrai que j’ai tantôt gagné ma croûte de pain, tantôt tel ami me l’a donné par grâce, j’ai vécu comme j’ai pu, tant bien que mal comme cela allait, …»

(Extrait de la lettre 155 (FR) à Théo, Cuesmes, 22 et 24 juin 1880)

 

Panneau_9_Van_Gogh_dessin_Maison_Decrucq

 

«…Souvent, je dessine jusque tard dans la nuit pour fixer quelques souvenirs et renforcer des réflexions involontairement animées par la perception des choses…»

(Extrait de la lettre 153 (NL) à Théo, Cuesmes, 5 août 1879)

Cuesmes - dessins Maisons Ducrucq et Zandmennik

 

« …J’ai griffonné un dessin qui représente des charbonniers, scloneurs & scloneuses allant à fosse le matin dans la neige sur un sentier le long d’une haie d’épines, des ombres qui passent vaguement discernables dans le crépuscule. Au fond s’estompent contre le ciel les grandes constructions du charbonnage & le terril. Je t’en envoie le croquis pour que tu puisses te le représenter... »

(Extrait de la lettre 156 (FR), Cuesmes, 20 août 1880)

 

Panneau_9_Van_Gogh_Maison_Decrucq_photo

 

 

Maison Ducrucq - photo ruïne - avant

Maison Ducrucq - photo ruïne - arrière

 

 

 

 

 

 

« …Toutefois est-il que je ne saurais plus continuer beaucoup plus longtemps dans la petite chambre où je suis maintenant. Elle est déjà très-petite, puis il y a deux lits, celui des enfants & le mien. Et maintenant que je fais les Bargues, assez grandes, déjà je ne saurais te dire combien je suis peiné. Je ne veux pas gêner les gens dans leur ménage, aussi est-il qu’ils m’ont dit que pour ce qui était de l’autre chambre de la maison, il n’y avait pas moyen pour moi de l’avoir même en payant davantage, car il la faut à la femme pour faire sa lessive, ce qui dans une maison de charbonnier doit arriver presque tous les jours. Je voudrais donc prendre tout court une petite maison d’ouvrier, cela coûte 9 francs par mois en moyenne... »

 

Panneau_9_Van_Gogh_Maison_Decrucq_article_la_Province

 

« ...Quoi qu’il en soit j’en remonterai encore, je reprendrai mon crayon que j’ai là laissé dans mon grand découragement & je me remettrai au dessin et dès lors à ce qui me semble tout a changé pour moi & maintenant je suis en route. & mon crayon  est devenu quelque peu docile & parait le devenir davantage de jour en jour... »

« .. Il s’agit pour moi d’apprendre à bien dessiner, à être maître, soit de mon crayon soit de mon fusain, soit de mon pinceau,, une fois cela obtenu je ferai de bonnes chose presque n’importe où, et le Borinage est tout aussi pittoresque que le vieux Venise, que l’Arabie, que la Bretagne, la Normandie, Picardie ou Brie… »

(Extraits de la lettre 158 (FR) à Théo, Cuesmes, 24 septembre 1880)

 

 

Maison Ducrucq - dessin 1939

 

 

 


HOMMAGES - TRIBUTES


 

 

 

 

En mémoire à Vincent Van Gogh

 

Buste - Sculpture (Maison Communale de Colfontaine)

Dans une niche du hall de la Maison Communale de Wasmes se trouve un buste de Vincent Van Gogh réalisé par Ossip Zadkine, ayant pour légende :

« D’ici partit Vincent Van Gogh à la recherche du soleil et de soi-même » (année 1880)

 

 

Wasmes - Buste Van Gogh - photo Pierre 2011

(photo Pierre Lemal, Wasmuel)

 

 

Ossip Zadkine, né le 14 juillet 1890 à Vitebsk (Biélorussie), et décédé le 25 novembre 1967 à Paris, est un sculpteur français d'origine russe, établi en France en 1910. Il est enterré au cimetière du Montparnasse à Paris.

En 1928, Zadkine s'installe 100 bis rue d'Assas dans une maison blanche qui deviendra le musée Zadkine à la mort de sa femme. Auvers-sur-Oise accueille son Monument à Van Gogh en 1961. En 1962, la galerie Lacloche à Paris expose pour la première fois les Tapestries. En 1963, Zadkine commence la 3e version de La Demeure à la demande de la banque des Pays-Bas. A Zundert, ville natale de Vincent Van Gogh, s’élève la statue Les Deux Frères Van Gogh.

(Source : Wikipedia)

 

     Buste_Place_Saint_Pierre____photo_P

 

 

Edition d’un timbre poste en 1974 - Post stamp in 1974

 

Panneau_10_Van_Gogh_Timbre_poste_1974_recto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panneau_10_Van_Gogh_Timbre_poste_1974_verso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panneau_10___Journ_e_du_timbre_1990

 

 

Tournage du film "La vie tragique deVincent Van Gogh"

(titre original : "Lust for life")

 

En 1954, la cité du Grand-Hornu servit de cadre à plusieurs séquences du film de Vicente Minelli La vie passionnée de Vincent Van Gogh (incarné par Kirk Douglas).

(Source : Cartes postales anciennes - Collection Marcel Capouillez)

 

Panneau_10___Grand_Hornu_Charbonnage_7_carte_ancienne

 

 

Vincente Minnelli, de son vrai nom Lester Anthony Minnelli est un réalisateur américain, né le 28 février 1903 à Chicago, États-Unis et mort le 25 juillet 1986 à Beverly Hills, États-Unis.
Vincente Minnelli naît dans une famille de gens du spectacle. Son père, Vincent Minnelli, dirigeait le Minnelli Brothers' Tent Theatre et le jeune Vincente entre dans le monde du spectacle dès l'âge de trois ans. Au début des années 1940, Arthur Freed lui propose de le rejoindre à la MGM. Minnelli trouve alors ternes et statiques les mises en scène hollywoodiennes et entreprend de rendre dans ses films l'atmosphère des artistes qui l'avaient touché, les fauves, les impressionnistes et les surréalistes. Les films de Minnelli sont hauts en couleurs et son habileté à mêler plusieurs styles le rend célèbre. Il recevra 4 Oscars, pour le meilleur réalisateur et le meilleur film.

(Source : Wikipédia)

 

Panneau_10____La_Vie_Passionn_e_de_Vincent_Van_Gogh___affiche

 

 

Kirk Douglas, né Issur Danielovitch Demsky le 9 décembre 1916 à Amsterdam (État de New York), est un acteur, producteur, réalisateur et écrivain américain. C'est le père du comédien et producteur Michael Douglas.
Figure majeure du cinéma américain, Kirk Douglas fut l'un des acteurs les plus populaires dans le monde entier dans les années 1950 et ‘60. Nombre de ses films sont devenus des classiques, et il a excellé dans tous les genres. Douglas a tourné avec Stanley Kubrick,
Vincente Minnelli, John Huston, Howard Hawks, Otto Preminger, Joseph Leo Mankiewicz, Elia Kazan, Billy Wilder et King Vidor... Ambitieux, séducteur, mégalomane, il fait partie des acteurs américains qui ont le plus
marqué la mémoire du public. Sa grande popularité ne s'est jamais démentie et il apparaît aujourd'hui, à 93 ans comme la dernière légende vivante de l'âge d'or d’Hollywood. L'American Film Institute l'a par ailleurs classé 17e plus grande star masculine du cinéma américain de tous les temps en 1999. Retiré du cinéma, il s'occupe de sa fondation pour les enfants défavorisés.

(Source : Wikipédia)

 

Film Kirk Douglas au Grand§Hornu

Kirk Douglas, Grand-Hornu (photo Stidio Hardy, Colfontaine)

 

 

Kirk Douglas 001

 

 

Panneau_10_Van_Gogh_Kirk_Douglas_terril

 

 

Film Minelli § femmes sur terril

Kirk Douglas & glâneuses sur terril, Hornu (Photo Studio Hardy, Colfontaine)

 

 

Anc. charbonnage "Les Vannaux", Wasmes, 3 octobre 1955

panneau_10___Tournage_film_1956___1

panneau_10___Tournage_film_1956___2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van_Gogh_grille_Ch_teau_De_Gorge 

 

 

 Tournage_Film_Minelli___Mineurs_figurants

 

 

Poésie - Poetry

 

Panneau_10___Photoe_Jacqueline_Sentier

Jacqueline Sentier est le pseudonyme de Josée Bertieaux-Debaix, née à Tertre (Saint-Ghislain) en 1927. Elle a obtenu son diplôme d’humanités scientifiques au Lycée Royal Marguerite Bervoets à Mons avec la médaille du Gouvernement et celui de régente à l’Ecole Normale de l’Etat à Tournai. Elle écrit ses premiers poèmes en 1940. Son oeuvre est de dominance classique et néoclassique. Jacqueline Sentier est décédée le 11 octobre 2007.

Elle était l'épouse de mon "compagnon de route", Monsieur Jean Bertieaux, qui est décédé le 18 mai 2011.

 

 

Publications (recueil de poèmes) :
- Vincent, mon ami (à Vincent van Gogh) - troisième édition en cours de préparation
- Fêtes, jalons de l’année
- Vie, poussière d’éternité
- Grains de foi
- Les onze novembre
- Mes Noëls

 

 

 

PAROLE DE VIE.

Dis Vincent, mon ami, mon aïeul ou mon frère,
Pendant que tu peignais la Bible de ton père,
La Parole de Dieu jaillissant de ton coeur,
Tu semblais nous l'offrir de toute ta ferveur.
Cette Bible, pour toi, la Parole de Vie
Où pouvait se nourrir ton âme inassouvie
Quand, à l'ardent foyer d'un coeur offert toujours,
Nul ne te demandait sa parcelle d'amour.
Tu l'a peinte pour nous, avec joie et ferveur
Puisqu'ils t'avaient jugés trop mauvais orateur
Pour l'expliquer, la lire la faire comprendre
A ces braves borains qui souhaitaient t'entendre.
Tu l'aimais, ton travail, dans notre Borinage,
Tu prêchais l'Evangile et vivais le partage,
Tu donnais tous tes biens, tu mettais tout ton coeur
Pour apporter à tous un rayon de bonheur.
Oui quand tu peignais, la Bible de ton Père,
Relique de famille et source de Lumière
Tu étais, dès longtemps, Vincent le Mal Aimé,
Sentiment que nous dit l'autre livre fermé.

Décembre 1989 Jacqueline SENTIER

 

 

= = = = =

 

 

DOLLARS.

On s'arrache à prix d'or tes toiles maintenant,
Alors que tu mourus de peine et de misère.
Que ferais-tu devant ces montagnes d'argent,
Toi qui vécus souvent des bontés de ton frère ?
Comment cacher ta honte, or tu ne savais pas
Découvrir autrement des moyens d'existence.
Tu travaillais pourtant mais ton coeur était las
Ton corps était usé par trop de turbulence.
Ta vie aurait changé, connaître des douceurs,
Avoir du feu, du bois, te payer un bon poêle,
Selon ton bon plaisir, acheter des couleurs,
Un nouveau chevalet, des pinceaux, de la toile,
Et donner, oui, donner, sans discrimination,
Du pain aux affamés, soulager la misère,
Poursuivre ton travail d'art et de création
Et visiter le monde, et parcourir la terre...
Après les tournesols, les iris, les cyprès,
Ton oeuvre aurait été bien plus considérable
La vente aurait suivi ... mais hélas, je rêvais !
Vincent le millionnaire est inimaginable.

19 janvier 1988 Jacqueline SENTIER

Ce poème a été retenu pour figurer dans l'ouvrage :
«Vincent- DE LA TOILE AU POEME» Livre d'Or
1890-1990 à Auvers-sur-Oise.

 

 

= = = = =

 

 

LES MINEURS,

Comme tu les aimas ces rudes travailleurs,
A qui tu présentas le meilleur de toi-même,
Tu voulus imiter ces courageux mineurs,
Tu vécus avec eux leurs désespoirs suprêmes.
Souvent, tu partageas leurs moyens d'exister
Juste trop pour mourir mais bien trop peu pour vivre.
Si ton coeur généreux voulait les soulager,
Ils ne comprenaient pas, ne voulaient pas te suivre.
Tu t'es noirci comme eux de poussier, de charbon,
Et tu compatis à leur plus humble misère
Ton pas silencieux glissait dans leurs corons
Pour leur donner à tous un peu de ta lumière.
Pourtant ton coeur souffrait ton si proche départ,
Car tu devais quitter bientôt le Borinage.
On lisait tes regrets au fond de ton regard
Car tu ne pouvais pas achever ton ouvrage.

Eté 1984 Jacqueline SENTIER

 

 

Chansons - Songs

 

« Vincent » de Don McLean

 

Panneau_10_Cover_Don_McLean

Don McLean (2 octobre 1945, New Rochelle, New-York), auteur-compositeur-interprète américain. Il est surtout connu pour être l’auteur de la ballade American Pie (1971). Il est aussi l’incomparable auteur-interprète de Vincent / stary, stary night, chanson dédiée au peintre postimpressioniste Vincent Van Gogh qui peignit plusieurs fois les nuits étoilées.

( Source : Wikipédia)

 

Clip : http://www.youtube.com/watch?v=nYOK8rmqfKs&feature=player_embedded

 

 

 

Vincent

Don McLean

 

 

 

Starry starry night
paint your palette blue and grey
look out on a summer's day
with eyes that know the darkness in my soul.
Shadows on the hills
sketch the trees and the daffodils
catch the breeze and the winter chills
in colors on the snowy linen land.

And now I understand

what you tried to say to me
how you suffered for your sanity
how you tried to set them free.
They would not listen
they did not know how
perhaps they'll listen now.

Starry starry night
flaming flo'rs that brightly blaze
swirling clouds in violet haze

reflect in Vincent's eyes of China blue.
Colors changing hue
morning fields of amber grain
weathered faces lined in pain
are soothed beneath the artist's loving hand.

And now I understand

what you tried to say to me
how you suffered for your sanity
how you tried to set them free.
For they could not love you
but still your love was true
and when no hope was left in sight on that starry starry night.
You took your life as lovers often do;
But I could have told you Vincent

this world was never meant

for one as beautiful as you.

Starry starry night
portraits hung in empty halls
frameless heads on nameless walls
with eyes that watch the world and can't forget.
Like the stranger that you've met
the ragged men in ragged clothes
the silver thorn of bloddy rose
lie crushed and broken on the virgin snow.

And now I think I know

what you tried to say to me
how you suffered for your sanity
how you tried to set them free.
They would not listen
they're not list'ning still
perhaps they never will

 

 

 

« Les Tournesols », de Jean Ferrat

 

Panneau_10_Cover_Jean_Ferrat

Jean Ferrat, né Jean Tenenbaum le 26 décembre 1930 à Vaucresson (Hauts-de-Seine) et mort le 13 mars 2010 à Aubenas[1] en Ardèche, est un parolier, musicien, compositeur et chanteur français.
À la fois chanteur engagé et poète, auteur de chansons à textes, il est aussi compositeur, et met notamment en musique de nombreux poèmes de Louis Aragon. Bien que peu présent dans les médias et malgré un retrait de la scène à quarante-deux ans, il connaît un grand succès aussi bien critique que commercial, fondé tant sur la qualité de ses compositions (textes et mélodies) et de sa signature vocale, que sur ses prises de position politiques.

(Source : Wikipedia)

 

Clip : http://www.youtube.com/watch?v=L7mt9x091uo

 

 

 

Les tournesols

Jean Ferrat

 

 

 

 

Mon prince noir et famélique
Ma pauvre graine de clodo
Toi qui vécus fantomatique
En peignant tes vieux godillots
Toi qui allais la dalle en pente
Toi qu'on jetait dans le ruisseau
Qui grelottais dans ta soupente
En inventant un art nouveau

T'étais zéro au Top cinquante
T'étais pas branché comme il faut
Avec ta gueule hallucinante
Pour attirer les capitaux

Mais dans un coffre climatisé
Au pays du Soleil-Levant
Tes tournesols à l'air penché
Dorment dans leur prison d'argent
Leurs têtes à jamais figées
Ne verront plus les soirs d'errance
Le soleil fauve se coucher
Sur la campagne de Provence

Tu allais ainsi dans la vie
Comme un chien dans un jeu de quilles
La bourgeoisie de pacotille
Te faisait le coup du mépris
Et tu plongeais dans les ténèbres
Et tu noyais dans les bistrots
L'absinthe à tes pensées funèbres
Comme la lame d'un couteau

Tu valais rien au hit-parade
Ni à la une des journaux
Toi qui vécus dans la panade
Sans vendre un seul de tes tableaux

 

Mais dans un coffre climatisé
Au pays du Soleil-Levant
Tes tournesols à l'air penché
Dorment dans leur prison d'argent
Leurs têtes à jamais figées
Ne verront plus les soirs d'errance
Le soleil fauve se coucher
Sur la campagne de Provence

Dans ta palette frémissante
De soufre pâle et d'infini
Ta peinture comme un défi
Lance une plainte flamboyante
Dans ce monde aux valeurs croulantes
Vincent ma fleur mon bel oiseau
Te voilà donc Eldorado
De la bourgeoisie triomphante

Te voilà star du Top cinquante
Te voilà branché comme il faut
C'est dans ta gueule hallucinante
Qu'ils ont placé leurs capitaux

Mais dans un coffre climatisé
Au pays du Soleil-Levant
Tes tournesols à l'air penché
Dorment dans leur prison d'argent
Leurs têtes à jamais figées
Ne verront plus les soirs d'errance
Le soleil fauve se coucher
Sur la campagne de Provence

 

 

 

Litérature - Literature

 

Parmi tant d’autres ouvrages, voici les couvertures de quelques livres sur Vincent Van Gogh.

 

Panneau_11_Van_Gogh_au_Borinage_Duez Panneau_11_Van_Gogh_sur_les_Pas_dans_le_BorinagePanneau_1___Van_Gogh_chez_les_Gueules_Noires_Secr_tain

 

Panneau_11__Van_Gogh_en_Belgique___Mus_e_Beaux_Arts

 

Panneau_11__Van_Gogh_Le_Soleil_en_Face___GallimardPanneau_11__Van_Gogh_Les_peintres___TralbautPanneau_11_Van_Gogh_Verzamelde_brieven_1Panneau_11_Vincent_Van_Gogh___livre_de_sa_Fondation

 

Panneau_11_Van_Gogh_Tout_l_oeuvre_peint_1881_1888___De_LaatPanneau_11_Van_Gogh_Tout_l_oeuvre_peint_1888_1890___De_Laat

 

 

 

 Panneau_11__Van_Gogh_La_Raison_de_Vincent___RheimsPanneau_11_Van_Gogh_et_son_tempsPanneau_11_Van_Gogh_La_Vie_tragiqe_de_Vincent_Van_Gogh___PierardPanneau_11_Van_Gogh_La_Vie_Tragique

 

 

Recent publications  

 

livre Van Gogh - recto 001

 

 

Publicatie Duistere Wegen

 

 

Publication - Seasonofmigration

 

 

livre Van Gogh - vrso 001

 

logo vouters index

 

  


 

Nostalgie du Borinage

 

Extrait de lettre de Vincent au jeune peintre Eugène Boch de La Louvière :

« Mon cher ami Boch,
Merci beaucoup de votre lettre qui m’a fait bien plaisir. Je vous félicite de ne pas avoir hésité cette fois-ci et d’avoir attaqué le Borinage. Voilà un champ où vous pourrez travailler votre vie durant, tant le paysage que la figure. Les sclôneuses en loques de fosse sont surtout superbes. Si vous allez jamais à Petit-Wasmes, voulez-vous vous informer si Jean-Baptiste Denis, cultivateur, et Joseph Quinet, charbonnier, y vivent encore et leur dire de ma part que je n’ai jamais oublié le Borinage et que j’aurai toujours encore envie de le revoir…
J’aime tellement ce triste pays du Borinage qui toujours me sera inoubliable. C’est en somme dans le Borinage que j’ai pour la première fois commencé à travailler sur nature, mais naturellement tout cela je l’ai depuis longtemps détruit».

(Extrait de la lettre 553 b, Arles, 1888)

 

Panneau_12___Concours_page_1Panneau_12___Concours_page_4

 

Panneau_12___Concours_page_2Panneau_12___Concours_page_3

 

 

 


 

A visiter

 

Maison Van Gogh
Rue du Pavillon 3
7011 Cuesmes
Tel : 065-35 56 11
Info :
http://www.mons.be/default.aspx?GUID={1AE2682F-86F9-11DA-9731-0002A58CB319}&LNG=FRA

 

 

Lettres de Vincent Van Gogh

 

Retrouvez les 902 lettres écrites par Vincent Van Gogh sur le site internet :

Internet : http://www.vangoghletters.org

 

 

 

 

 


AUJOURD'HUI - TODAY


 

 

 

Quid anno 2010

 

Pâturages

Former railway station - Oud station - Ancienne Gare

The former railway station of Pâturages has found a new destination as a private house.

######

Het oude spoorwegstation van Pâturages heeft een nieuwe bestemming gevonden als private woning.

######

L’ancienne gare de Pâturages a trouvé une nouvelle vocation d’habitation privée.

 

photo_1___P_turages_gare  photo_2___P_turages_gare

 

 

 

Wasmes

Town Hall - Gemeentehuis - Maison Communale

The originalsculpture of Ossip Zadkine found a place at the Town Hall of Wasmes (Colfontaine).  It can be visited during the opening hours of the administration services.

######

Het originele beeldhouwwerk van Ossip zadkine kreeg een plaats in een nis van het gemeentehuis van Wasmes (Colfontaine).  Het kan bezocht worden tijdens de openingsuren van de administratieve diensten.

######

La sculpture originale de Ossip Zadkine a trouvé une place dans u ne niche à la Maison Communale de Wasmes (Colfontaine).  Elle peut être visitée durant les heures d'ouverture des services administratives.

 

Wasmes___Buste_Zadkine_d_tail

 

Wasmes___Buste_Zadkine_vue_mur_avec_niche

 

 

 

Place Saint-Pierre

A copy of Ossip Zadkine's work stands in the centre of the roundabout near Place Saint-Pierre.  In the past,souvenir hunters or vandals run off with the head.  Fortunately the local authorities seemed to have a couple of pieces in stock !

######

Een kopie van Ossip Zadkine's werk troont in het midden van de rotonde bij de Place Saint-Pierre. In het verleden ginngn souvenirjagers of vandalen reeds meermaals met het hoofd aan de haal.  Gelukkig bleek de lokale overheid een kleine voorraad te hebben voorzien !

######

Une copie de l'oeuvre de Ossip Zadkine trône au centre du rond-point près de la Place Saint-Pierre.  A plusieurs reprises, des chasseurs de souvenirs ou des vandales se sont emparés de la tête.  Fort heureusement, les authorités locales avaient prévu une petite réserve !

 

Place_St_Pierre___buste_1

 

Place_St_Pierre___Buste_2

 

 

 

Petit-Wasmes

Where time stood still...

######

Waar de tijd bleef stilstaan...

######

Où le temps s'est arrêté...

 

Petit_Wasmes___panorama_actuel

 

Ruelle_Baronette___vue_3

 

Ruelle_St_Roch___vue_3 

 

Petit_Wasmes___ruelle_escaliers_actuelle

 

Petit_Wasmes___terril_du_Pachy

 

 

Marcasse
Sentier de Saint-Ghislain, Wasmes (Colfontaine)

 

Today Marcasse is teh property of Mr. and Mrs. Barberio who bought the place to make it a pedagogical farm.  They have undertaken some renovation works at their own expense.  A few years ago, as an initiative of the Cultural Centre of Colfontaine, childeren of the village accompanied by an artist realised a fresque on one of the waals, representing Vincent as a preacher and as a painter.  In 2003, a commemorative plate was installed as a tribute to the victimes of a gas explosion in 1953.  The slagmountain and its surrounding sre at present a "Natagora" natural reserve.

Heden is Marcasse de eigendom van Dhr. en Mevr. Barberio, die de terreinen hadden gekocht om er een kinderboerderij op te bouwen.  Zij voeren er op eigen kosten de noodzakelijke herstellingswerken uit.  Op initiatief van het Cultureel Centrum van Colfontaine, hebben kinderen onder begeleiding van een kunstschilder op één van de muren een fresco aangebracht waarop Vincent wordt afgebeeld als predikant en als schilder.  In 2003 werd een gedenkplaat ingehuldigd ter ere van de slachtoffers van een mijngasontploffing in 1953.  De terril en zijn omgeving zijn vandaag beschermd als "Natgora" natuurgebied.

Aujourd'hui, Marcasse est la propriété de Monsieur & Madame Barberio,qui avaient acheté les terrains pour y installer une ferme pédagogique.  Ils y effectuent des travaux de rénovation à leur propres frais.  Il y a quelques années, à l'initiative du Centre Culturel de Colfontaine, des enfants du village, encadré par un artiste-peintre, on réalisé sur l'un des murs une fresque représentant Vincent comme prêcheur et comme peintre.  En 2003 fut inauguréé une plaque commémorative en hommage aux victimes d'un coup de grisou en 1953.  Les terrils et les terrains environnents sont aujourd'hui colassés comm réserve naturelle "Natagora".

 

 

Marcasse___vue_depuis_Maison_Denis

Marcasse, seen from the back of Maison Denis

Marcasse, gezien vanaf de achterzijde van het Maison Denis

Marcasse, vue de l'arrière de la Maison Denis

 

Marcasse___vue_avec_fresque

 

Marcasse___fa_ade_d_tail

 

Marcasse - photo Bertieaux - détail

 

Marcasse___b_timent_arri_re_2

 

Marcasse___terrain_avec_ponton

 

Marcasse___terril_et_terrain

 

Marcasse___plaque_avec_statues

A tribute to the victims of a mine gas explosion in 1953

Herdenking aan de slachtoffers van een mijngasontploffing in 1953

 En mémoire aux victimes du coup de grisou en1953

 

 

« Salon du Bébé »
Rue du Bois 257, Petit-Wasmes

This former dance salon Vincent used as a tempe, has been transformed into two private houses.

######

Dit oude danssalon, dat Vincent had ingericht als tempel, werd omgebouwd tot twee private woningen.

######

Cet ancien salon de danse, que Vincent utilisait comme temple,  a été transformé en deux maison particulières.

 

Petit_Wasmes___Salon_du_B_b__fa_ade

 

            Plaque commémorative apposée en 1958

Salon_du_B_b____plaque

 

 

« Maison Denis »
Rue Wilson 221, Petit-Wasmes

 

 2011

 

Maison_Denis

 

 

Maison_Denis___plaque

 

photo_Maison_Denis_2010___arri_re

 

Petit_Wasmes___Maison_Denis_1

 

 

Inaugurated on 24 June 2015

 

logo Maison Van Gogh 1 index

 

 

logo Maison Van Gogh 2 index

 

 

logo Maison Van Gogh 3 index

 

 

 

Maison Denis - 2015-06-12 -inauguraation - P6120334

 

 

Maison Denis - 2015-06-12 -inauguraation - P6120348

 

 

Maison Denis - 2015-06-12 -inauguraation - P6120336

 

 

 

 

  

Frameries

 

Cour de l’Agrappe

A discrete memorial of a tragic past

######

Een discrete herdenking aan een tragisch verleden.

######

Un témoignage discret à un passé tragique

 

Frameries___Agrappe_chemin_e_1

 

Frameries____Agrappe_chemin_e_2

 

Frameries___Agrappe_terril

 

Frameries___Agrappe_statue_mineur

 

 

 

Cuesmes

 

Maison Van Gogh, Rue du Pavillon 3, 7011 Cuesmes

The "Van Gogh House" : a museum on Vincent, where one can contemplate the original work "Les Bêcherus".

Het "Van Gogh Huis" : een museum ter ere van Vincent, waar men het orininele werk "Les Bêchers" kan aanschouwen.

La "Maison Van Gogh" : un musée à l'honneur de Vincent, dans lequel on peut admirer l'oeuvre orinale "Les Bêchers".

 

 

Cuesmes___Maison_Van_Gogh_1

 

Cuesmes___Maison_Van_Gogh_panneau_1

 

Cuesmes___Maison_Van_gogh_2

 

Cuesmes___Maison_Van_Gogh_panneau_B_cheurs

 

Cuesmes___Maison_Van_Gogh_3

 

 

 

 

 


SOURCES D'IMAGES - GRAPHICS


 

 

Images

 

Sources d’illustrations de ce document :
- « Autour des Fosses », Claire Bortolin, Ed. Grand-Hornu Images
- « Les Enfants de la Mine », Fabian Grégoire, Ed. Gallimard

Autour_des_Fosses___couverture          Les_Enfants_de_la_Mine___Couverture

 

 

Projections

 

L’exposition à Frameries en novembre 2010 était complétée par les projections suivantes :
- Reportage sur le séjour de Vincent Van Gogh au Borinage, réalisé par Marcel Gosselin (originaire de Petit-Wasmes), pour les émissions protestantes à la télévision française.
- Emission de la RTBF présentée par Robert Hostetter, ancien pasteur de Petit-Wasmes.
- Enregistrement amateur (8 mm.) du tournage de quelques scènes du film de Vicente
Minelli, “La vie passionnée de Vincent Van Gogh » , devant le Grand-Hornu (1956).
- Clip Youtube : « Vincent » de Don McLean.
- Clip Youtube : « Les Tournesols » de Jean Ferrat.
- Interview de Victorine Chalet par Alain Normand (Suisse), synchronisé par Nicola Pomilio avec le montage « - Témoignage du Borinage 2010 », réalisé par Mme. Dominique Mailleux et Filip Depuydt.

 

 


 PRESSE - PRESS


 

 

 Article "Algemeen Dagblad" (Pays-Pas)

 

 

artikel_Algemeen_Dagblad

 

 

 

Article "La Province"

Article La Province - part 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article La Province - part 2 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Gogh - Zonnebloemen

 

 

 

 

 

 

 

 

Filip Depuydt

Frameries

Belgium

 

Filip - Carte visite VVG